VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY JAZYKOVÉ ŠKOLY PO DOBRÉM

 1. JAZYKOVÁ ŠKOLA
  Jazyková škola Po dobrém – Alena Steinerová IČ 45824649 (dále jen Jazyková škola), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Jazykovou školou a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné.
 2. PŘIHLÁŠKA DO KURZU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
  Smluvní vztah mezi Jazykovou školou a studentem vzniká na základě vyplnění přihlášky na webových stránkách www.podobrem.cz. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3 této smlouvy. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4 (Storno podmínky).
 3. PLATBA
  Kurzovné se hradí převodem na účet. Kurzovné je hrazeno na základě obdržení platebních údajů a informaci o zařazení do kurzu. Číslo účtu Jazykové školy je 670100-2208580082/6210, variabilní symbol platby je specifikováno v platebních údajích. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm Jazyková škola požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den z prodlení.
 4. STORNO PODMÍNKY
  Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:
  a) Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu.
  b) Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – storno poplatek: 50% z kurzovného.
  c) Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného.
  d) Jazyková škola si vyhrazuje právo zrušit skupinu s počtem studentů nižším než 4 a nabídnout studentovi možnost pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni, nabídnout skupině 2-3 studentů individualizovanou výuku za vyšší cenu nebo vrátit kurzovné.
  e) Jazyková škola si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části. Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován. V případě zrušení kurzu nebo jeho části Jazykovou školou vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.
  f) Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy Jazyková škola poskytla studentovi možnost zúčastnit se jazykového kurzu podle požadavků uvedených v přihlášce.
 5. ZMEŠKANÉ HODINY
  a) Skupinová výuka: za neúčast studenta ve výuce neposkytuje Jazyková škola žádnou finanční ani jinou kompenzaci. V odůvodněném případě (např. absence na základě předloženého lékařského potvrzení) bude studentovi nabídnuta možnost nahradit si zmeškané hodiny v jiné skupině na stejné úrovni, pokud taková skupina existuje.
  b) Individuální výuka: Pokud dojde k zameškání bez řádné omluvy, není poskytována studentovi žádná kompenzace (lekce je považována za vyčerpanou). Z individuální výuky je třeba se omlouvat nejméně 24 hodin předem, jinak je lekce považována za vyčerpanou. Pokud dojde ke zrušení výuky ze studentovy strany alespoň 24 hod. před začátkem lekce, je domluven náhradní termín.
 6. VÝUKOVÉ MATERIÁLY
  Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Jazykové školy jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu, tzn. že bude užívat výlučně originály.
 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  a) Jazyková škola může z důvodu nenaplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet Jazykové školy. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.
  b) Jazyková škola si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů Jazykové školy, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
  c) Jazyková škola je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.
 8. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI
  Klient projevuje souhlas s obchodními podmínkami podáním přihlášky (elektronické či papírové).
 9. GDPR
  Jazyková škola Po dobrém – Alena Steinerová
  se sídlem provozovny na adrese: Vichrova 1918, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 45824649
  telefonický kontakt: 608 219 161
  e-mailový kontakt: alena.steinerova@podobrem.cz
  (dále jen „Správce“)Vás tímto v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES informuje, že:Vámi poskytnuté osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) v rozsahu jména, příjmení, data narození, telefonního čísla, e-mailové adresy, bude zpracovávat jakožto správce osobních údajů z právního důvodu plnění právních povinností spojených se smluvním vztahem a v rozsahu osobních údajů jména, příjmení, data narození, telefonního čísla, e-mailové adresy též plnění evidenčních a dalších povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti vzdělávání.

  Osobní údaje poskytnuté za účelem plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a následně uloženy po dobu trvání potenciálních nároků z ukončeného smluvního vztahu a v rozsahu osobních údajů zpracovávaných na základě právních předpisů po dobu právními předpisy stanovenou.

  Vaše osobní údaje nebudou Správcem poskytovány třetím stranám s výjimkou jejich případného předání smluvním partnerům Správce, jenž mu poskytují služby související s uzavřením a plněním smluvního vztahu a plněním souvisejících právních povinností (vzdělávací služby, účetní služby, právní služby atd.) a příslušným orgánům veřejné moci v rámci výkonu jejich působnosti.

  Vaše osobní údaje můžete kdykoli aktualizovat e-mailem, osobně nebo zasláním dopisu na shora uvedenou kontaktní adresu Správce.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 20. 5. 2018.